• general surgery resident
  • University of Miami
  • Miami, FL USA