• PhD Student
  • Yeshiva University Ferkauf Graduate School of Psychology
  • Astoria, NY USA